اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده‌ای در بستر آمایش سرزمین

فارسی

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل     1394/10/01

 تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات    1394/10/15  

تاریخ سمپوزیوم                      1394/10/30

وب سایت همایش :   http://1srs-rmto.semnaniau.ac.ir
نشانی دبیرخانه : سمنان، کیلومتر 5 جاده دامغان، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،
تلفکس: 33654027 – 023

 

اهداف سمپوزیوم

1. ارائه راهکارهای مناسب بمنظور ارتقای ایمنی جاده ای وکاهش تلفات انسانی خصوصاًدرمحورهای کویری کشور.

2- استفاده از سیستم های نوین حمل ونقل بمنظور مدیریت پیشرفته ترافیک وایمنی

3- آمایش شبکه راههای ارتباطی با هدف توسعه پایدار و ساماندهی حمل ونقل جاده ای و فعالیتهای مرتبط با آن

 

برگزار کنندگان :

اداره کل حمل ونقل وپایانه استان سمنان

دانشگاه ازاد اسلامی سمنان

انجمن آمایش سرزمین ایران